Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Regulamin cmentarza !!!

Treść

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

  
 Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane wg przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” (KPK, Kan 1205).

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość.

Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

1.      Cmentarz w Kolnicy i Młodoszowicach (filia parafii),  jest własnością Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Kolnicy.

 2.      Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz parafii w Kolnicy /tel. 077/4152210/, który   zarządza nim samodzielnie.

 3.          Cmentarz jest otwarty wiosną i latem od godz. 8.00 do 21.00, a jesienią i zimą od godz. 8.00 do 17.00 /do nastania zmroku/.

4.          Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.

  5.          Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed niszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewieniem oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza.

 6.          Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami  oraz wprowadzania psów i innych zwierząt, spożywania alkoholu i palenia tytoniu.

 7.          Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej gdzie należy  przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

 8.          Na   cmentarzu   można   zarezerwować   miejsca   na   przyszły   pochówek   po uprzednim uzgodnieniu z administratorem.

 9.      Przez rezerwację nie nabiera się prawa własności miejsca a jedynie staje się jego użytkownikiem.

10.    Opłata roczna za groby uiszczana u skarbnika parafii jest przeznaczona na utrzymanie cmentarza: woda, wywóz śmieci, koszenie trawy, remonty na cmentarzu, itp.

 11.    W razie zalegania z opłatami przez 20 lat licząc od 2001 roku (kiedy zostały wprowadzone opłaty), grób może zostać użyty do ponownego pochówku.

 12.    Wysokość opłat cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych. Dotyczy to także opłat za postawienie nagrobka. W przypadku niedostatku materialnego rodziny zmarłego wysokość opłat zostanie zmniejszona. Wysokość tych opłat określa aneks dodany do niniejszego regulaminu.

 13.    Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach ponownie można użyć grobu do pochowania.

 14.    Dysponent grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

 15.    Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:

•    dla zwłok dzieci do lat 6:

długość l,2m, szerokość 0,6m, głębokość l,2m,

odstępy — od strony dłuższego boku 0,5m, a od strony krótszego 0,5m,

•    dla pozostałych zwłok:

długość 2m, szerokość 1m, głębokość l,7m,

odstępy — od każdego boku po 0,6m,

•    dla urn ze szczątkami zwłok:

długość 0,6m, szerokość 0,4m, głębokość 1m,

odstępy - od strony dłuższego boku 0,5m, a od strony krótszego 0,5m.

16.    16. Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu:

długość 2,3m, szerokości l,3m, głębokość l,7m,

odstępy - od każdego boku po 0,6m.

17.    Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary:

długość 1m, szerokość 1m, głębokość 1m,

odstępy — na bokach 0,5m a od strony frontu miejsca urnowego 0,5m.

18.    Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1m. Kopanie głębszych grobów niż l,7m jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu a najwyższym poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 0,5m. Ziemia wydobyta z grobu   może być usypana w postaci pagórka nad grobem.

19.    Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób nie murowany stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.

20.    Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a nad trumną zakłada się sklepienie.

21.    Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.

22.    Przez katakumby rozumie się nisze w pionowej ścianie, położone obok siebie w szeregu i nad sobą, przeznaczone do chowania zwłok.

23.    Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki jak i  grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.

24.    Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, remont pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych. 

25.    Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika - nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać pisemną zgodę od administratora na jej wykonywanie. Należy tez zadbać o uprzątniecie miejsca po wykonanych pracach.

26.    Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje. 

27.    Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać do kontenera znajdującego się na cmentarzu po uprzedniej segregacji odpadów.

28.    Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać u skarbnika parafialnego, gdzie można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.

29.    Podstawa prawna regulaminu to Ustawa o cmentarzach zawarta w Dz U 2000 r. nr 23, poz. 295 z dnia 02.03.2000 r.

30.    Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 24.10.2011

 

ANEKS DO REGULAMINU CMENTARZA PARAFIALNEGO

 PARAFII KOLNICA I FILII W MŁODOSZOWICACH

  1. Opłaty przeznaczone na utrzymanie cmentarza obowiązujące od roku 2021 (ptk. 10 regulaminu cmentarza):

- opłata za grób pojedynczy - 20 zł

- opłata za grób podwójny - 25 zł

- opłata za grób dziecka – 15 zł

  1. Opłata za postawienie nowego nagrobka:

- ofiara złożona według uznania zgodnie z własnym sumieniem.

       3. Wszelkie opłaty należy uiszczać u skarbnika parafialnego.

57329